ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Factorii de interes

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL    

extras din STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA - 2014-2020       

Stakeholderii (factori interesaţi) sunt indivizii sau grupurile care pot influenţa o anumită politică, ori care pot fi afectaţi de aceasta. Un factor interesat poate fi o persoană (un cetăţean), o instituţie (aici incluzând diferitele departamente ale administraţiei), grupuri specifice sau categorii de persoane (ca de exemplu tineri, bătrâni, bogaţi, săraci), un cartier sau chiar întreaga comunitate. 
Autorităţile publice locale (Consiliul Local şi Primăria Mahmudia) reprezintă unul dintre cei mai importanţi stakeholderi în implementarea Strategiei de dezvoltare. Strategia de dezvoltare presupune realizarea unor investiţii majore care pot fi demarate doar de autorităţile publice locale. De altfel, pentru realizarea investiţiilor din fonduri europene este necesară implicarea autorităţilor publice ca principal beneficiar şi contribuitor financiar (pentru co-finanţare). 
Mai mult decât atât, autorităţile publice locale deţin nu doar resursele financiare, ci şi cele de legitimitate pentru implementarea strategiei de dezvoltare, între atribuţiile Consiliului Local fiind următoarele elemente:

  • avizează sau aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră;
  • aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
  • stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii  infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
  • aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
  • asigură condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
  • acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
  • contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
  • înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora.

            Şi Primarul are competenţe ce pot influenţa implementarea Strategiei de dezvoltare locală având rolul de a întocmi proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi de a le supune spre aprobare consiliului local. Astfel, prin atribuţiile deţinute, atât Consiliul Local cât şi Primarul joacă un rol cheie în implementarea acţiunilor propuse în cadrul strategiei.Pe de altă parte, autorităţile publice locale vor avea şi o serie de beneficii directe ca urmare a implementării strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea serviciilor e-administraţie ori dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în care îşi desfăşoară activitatea.
Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. Interesul principal al antreprenorilor locali este de a fi rezolvate obstacolele/dificultăţile întâmpinate de aceştia în prezent: infrastructura rutieră şi tehnico-edilitară, colaborarea dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice, birocraţia, etc.. De asemenea, mediul de afaceri va beneficia de infrastructură de afaceri mai dezvoltată în urma implementării strategiei. 
Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de dezvoltare şi datorită capacităţii de a mobiliza anumite resurse financiare pentru implementarea planurilor de acţiune propuse în acest document. O serie de acţiuni se pot realiza prin parteneriate de tip public-privat, autorităţile publice locale neavând capacitatea de a le implementa prin resurse proprii. Spre exemplu, dezvoltarea zonelor şi centrelor de agrement, ori crearea de parcuri pentru bikeri şi skateri sunt activităţi pretabile a fi realizate prin colaborarea mediului de afaceri cu autorităţile publice locale. În acest sens, se propune şi îmbunătăţirea colaborării dintre aceştia prin desfăşurarea periodică de consultări publice. 
În Comuna Mahmudia îşi are sediul socialorganizaţia non-guvernamentală Asociația Hercinica – Mahmudia, ce are ca domeniu de activitate: cultura, social, mediu, dezvoltare rurală, instruire, consultanță. ONG-urile în domeniul serviciilor sociale ar putea contribui în primul rând la dezvoltarea serviciilor sociale din comuna, prin efectuarea de parteneriate cu autorităţile publice locale ori prin dezvoltarea unor proiecte finanţate prin fonduri nerambursabile. Prin natura activităţilor desfăşurate, însă, ONG-urile pot contribui şi la dezvoltarea altor sectoare, de exemplu problema câinilor comunitari. Pe de altă parte, ONG-urile vor avea şi o serie de beneficii în urma implementării strategiei.  
Şi instituţiile publice de învăţământ vor avea o serie de beneficii în urma implementării strategiei, aceasta presupunând dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în scopul îmbunătăţirii serviciilor de educație. Acestea pot participa ca parteneri în cadrul investiţiilor ce se vor realiza la nivelul comunei. 
Mass-media este un alt stakeholder important în dezvoltarea comunei Mahmudia. Principalul rol al său este de a promova comuna și zona turistica atât pentru a atrage investitori, cât şi pentru a creşte numărul turiştilor din localitate. Ca mediator – informator între autorităţile publice locale şi populaţie, mass-media are un rol esenţial în influenţarea opiniei publice şi a acceptabilităţii acesteia privind investiţiile din comuna. În acest fel, mass-media poate determina apariţia unor presiuni la nivelul administraţiei publice locale şi introducerea unor probleme pe agenda publică. 
Deşi în prezent comuna Mahmudianu reprezintă una dintre destinaţiile preferate ale turiştilor la nivel judeţean, turiştii reprezintă un alt stakeholder ce trebuie luat în considerare. Implementarea strategiei va duce la îmbunătăţirea promovării şi informării turistice, la modernizarea infrastructurii de acces la obiectivele turistice, reabilitarea obiectivelor turistice şi amenajarea acestora, dar şi la dezvoltarea turismului de evenimente. 
De cealaltă parte turiştii pot influenţa dezvoltarea comunei, prin reputaţia ce o creează în urma unei vizite în localitate. Este binecunoscut faptul că o pondere semnificativă din turişti îşi aleg destinaţiile turistice şi pe baza recomandărilor primite din cercul de cunoscuţi. Astfel, o notorietate negativă a comunei poate compromite dezvoltarea turistică pe o perioadă destul de lungă de timp. 
Un alt stakeholder în implementarea Strategiei de dezvoltare  este Consiliul Judeţean Tulcea. Una dintre modalităţile prin care această instituţie poate influenţa dezvoltarea comunei este prin includerea în strategia judeţeană a unor investiţii. De asemenea, una dintre atribuţiile Consiliului Judeţean Tulcea este de a aproba bugetul propriu al judeţului, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, de a stabili impozite şi taxe, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii şi de a hotărî repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în condiţiile legii. Astfel, asemenea autorităţilor publice locale, Consiliul Judeţean Tulcea dispune atât de resurse financiare, cât şi de legitimitate pentru a influenţa implementarea Strategiei de dezvoltare a comunei Mahmudia. 
Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, Prefectul fiind reprezentantul Guvernului pe plan local care asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia. O primă modalitate prin care Prefectul poate influenţa implementarea strategiei este prin efectuarea de lobby la nivel central pentru realizarea de investiţii în comuna Mahmudiaşi rezolvarea problemelor întâmpinate de locuitori şi mediul de afaceri. De altfel, una dintre atribuţiile Prefecturii este acţionarea pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispunerea măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii. 
O altă atribuţie a Prefecturii este aceea de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială. În acest fel, Prefectura Tulcea poate reprezenta şi comuna Mahmudiaşi necesităţile de dezvoltare din localități. 
Furnizorii de utilități reprezintă un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, aceștiaurmărind reducerea costurilor proprii, aceasta putându-se realiza prin modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități din comună.În caz contrar vor oferi o calitate slabă a serviciilor, cu prețuri ridicate. 
Pe de altă parte, oferăinformații specifice, ar putea contribui la implicarea în calitate de parteneri în proiecte de infrastructura, acorda sprijin financiar și facilita obținerea de avize, acorduri, autorizații. 
Asociațiile de proprietari urmăresccreștereaproductivității și implicit îmbunătățirea condițiilor de trai și schimbarea în bine a mentalităţii prin participarea activă. 
În judeţul Tulcea există mai multe servicii publice deconcentrate: AJOFM Tulcea, ITM Tulcea – punct de lucru Tulcea, Casa Locală de Pensii Tulcea, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Tulcea, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea, etc.. Toate serviciile deconcentrate reprezintă un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare a comunei Mahmudia, principala modalitate prin care pot influenţa dezvoltarea comunei fiind prin parteneriate cu autorităţile publice locale. De asemenea, serviciile publice deconcentrate pot contribui prin furnizarea de informaţii privind situaţia din comuna Mahmudiaşi a necesităţilor de dezvoltare identificate pe fiecare domeniu în parte. 
Populaţia este unul dintre principalii stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a Comunei Mahmudia, atât datorită numeroaselor domenii în care vor avea beneficii în urma acestei strategii, cât şi datorită capacităţii de a influenţa anumite resurse pentru implementarea ei. 
Per ansamblu, interesul populaţiei în urma strategiei este de a avea condiţii mai bune de viaţă, locuri de muncă diversificate şi bine remunerate şi servicii publice de calitate. Şi, într-adevăr, principalii beneficiari ai tuturor planurilor de acţiune sunt locuitorii comunei, aceştia urmând a se bucura de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii amenajate, zone de agrement, drumuri modernizate, infrastructură tehnico-edilitară reabilitată, siguranţă şi ordine publică, locuri de muncă, servicii educaţionale şi de sănătate mai eficiente, mediu mai curat, activităţi culturale mai frecvente, etc.. 
Pe de altă parte, populaţia poate avea un impact fundamental asupra bunei implementări a strategiei, gradul de acceptabilitate al populaţiei vis-à-vis de măsurile şi acţiunile propuse fiind determinant. Mai mult decât atât, implicarea populaţiei este necesară pentru crearea unei societăţi civile puternice, un pion esenţial în deciziile luate la de autorităţile publice nivel local.

p1-  admin, 15-12-2014   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate