ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Servicii >>> Serviciul colectare - curatenie

  Serviciul apă-canalizare Serviciul colectare - curatenie  

 

S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L    

S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L - organigrama şi a statul de funcţii       >>> H O T A R A R E A Nr.27 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA S.R.L. , pentru anul 2016

p1-  admin, 26-09-2016   

 

Hotararea nr. 25 din 29 august 2012    

Hotararea nr. 25 din 29 august 2012 privind participarea comunei Mahmudia la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea       

Consiliul Local al comunei Mahmudia, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 august 2012, legal constituită.
Vazand raportul cu nr.3926 din data de 22.08.2012 , intocmit de catre domnul Serpescu Ion, viceprimarul comunei Mahmudia , care fundamenteaza nota cu nr.3927 din 22.08.2012 , intocmita de catre doamna Vramulet Gherghina , primarul comunei Mahmudia.
Tinand seama de prevederile cuprinse in:
- Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa Prioritara 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor
contaminate istoric”.
- Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv si a statului asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.
- Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu completarile ulterioare.
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mahmudia.
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5, alin. 6 si alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata.
In temeiul art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Consiliul local al comunei Mahmudia hotărăşte:
Art.1. Se aprobă asocierea comunei Mahmudia , prin Consiliul Local alcomunei Mahmudia, cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, prin consiliile locale
respective, în cadrul “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere” Tulcea, în vederea realizării în comun a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judetul Tulcea”, pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului Tulcea şi furnizării în comun a serviciilor aferente.
Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere” Tulcea în forma prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă participarea Consiliului Local la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 500 lei, precum şi plata unei cotizaţii anuale,
pentru anul 2012, conform anexei nr. 3.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Mahmudia ,doamna Vramulet Gherghina , sa semneze legal valabil, in numele si pentru comuna Mahmudia Actul
Constitutiv si Statutul „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri menajere” Tulcea.
Art.5. Se împuterniceşte domnul Vicepreşedinte Vasile STRAT, reprezentantul Consiliului Judeţean Tulcea, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere” Tulcea la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Tulcea.
Art.6. Prevederile prezentei Hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre doamna Vramulet Gherghina , primar al comunei Mahmudia , prin intermediul aparatului de specialitate.
Art.7. Secretarul comunei Mahmudia va comunica o copie a prezentei Hotarari, Consiliului Judetean Tulcea – Unitatea de Implementare a Proiectelor si Institutiei Prefectului Judetului Tulcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi ; 29 august 2012 , cu un numar de 11 voturi ,,Pentru ,, 0 voturi ,,Abtineri,, 0 voturi ,,Impotriva,, din totalul de 11 consilieri alesi.


Actul Constitutiv al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A INFRASTRUCTURII DE DESEURI MENAJERE Tulcea

Statutul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA A INFRASTRUCTURII DE DESEURI MENAJERE Tulceap2-  admin, 26-09-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate