ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Organizare >>> Asistenţă Socială

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  

 

Formulare si documente necesare       

Acte cerinte educative speciale

Acte dosar incadrare minor in grad handicap

Acte necesare alocatie de stat

Acte necesare pentru obtinerea unor drepturi de asistenta sociala

Acte necesare tichete gradinita

Adeverinta tip indemnizatie crestere copil

Cerere ajutor de deces

Cerere declaratie tip ajutor pentru incalzirea locuintei

Cerere declaratie tip aloc pentru sustinerea familiei

Cerere declaratie tip pentru venit minim garantat

Cerere indemnizatie crestere copil

Cerere pentru ordin de protectie

Cerere tip alocatie de stat

Cerere tip modificare beneficii sociale

Fisa de evaluare psihoeducationala

Fisa medicala sintetica model nou

Fisa psihologica

Fisa psihopedagogica

HCL 61 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala

HCL 62 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Socialap1-  admin, 29-01-2019   

 

Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2013       
Aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2013p2-  admin, 11-02-2013   

 

Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2013    

privind aprobarea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie - decembrie 2012        Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2013

p3-  admin, 11-02-2013   

 

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE    

ANEXA Nr. 2 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr. 22 din 14.08.2012       

CARTA DREPTURILOR
BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE


CAPITOLUL I. DREPTURI GENERALE

1.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate prin Serviciul Public Local de asistenţă socială pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violenţa în familie, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Mahmudia, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică. 
Toţi cetăţenii comunei Mahmudia au dreptul de a fi informaţi asupra modalităţilor de acordare a serviciilor de informare şi consiliere. 
1.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate, cetăţenii altor state şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Mahmudia . 
1.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea beneficiarului/a rudelor acestuia, sau în urma sesizării venite din partea cetăţenilor, a unor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile. 
1.4. Beneficiarilor le sunt acordate servicii sociale atâta timp cât se află în situaţii de dificultate, cât timp se menţin condiţiile care au generat dificultate. 
Drepturile se stabilesc, se modifică, sau încetează, după caz, în condiţiile şi procedurile prevăzute de normele legale în vigoare. 
1.5. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la informare şi consiliere în luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, putând alege o intervenţie dacă aceasta există. 
1.6. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la evaluarea serviciilor sociale primite. 
1.7. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a angajaţilor prin afişarea Cartei la sediul serviciului precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate. 
1.8. Prezenta Cartă se va completa periodic, în funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului şi funcţie de reglementările legale care vor apărea în domeniu. 

CAPITOLUL II. DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

2.1. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi/sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau alte asemenea criterii. 
2.2. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă să-şi controleze propria sa viaţă, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale. 
2.3. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă. 
2.4. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia, asigurându-se dreptul la bunul său renume. 
2.5. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului. 
2.6. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei colaborări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor sociale. 
2.7. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţa, respectiv dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori şi credinţe şi de a discuta cu profesionistul situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptăţiţi să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor. 
2.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţă intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor. 
Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

CAPITOLUL III. DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE INFORMARE

3.1. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului, fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitatea de înţelegere a clientului dându-i acestuia posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de ajutor. 
3.2. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în funcţie de nevoile şi problemele lor. 
3.3. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile. 
3.4. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării. 

CAPITOLUL IV. DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE CONSILIERE

4.1. Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul serviciului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale. 
4.2. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o exploatare aprofundată a problemelor şi totodată o exploatare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarul. 
4.3. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi imparţială ceea ce presupune neimplicarea profesionistului în relaţii sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât şi netranspunerea profesionistului în starea emoţională a clientului. 

CAPITOLUL V. DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (PERSOANE CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL PERSONAL

5.1. Persoana cu handicap este la fel de importantă şi valoroasă ca orice altă persoană.
Astfel, aceasta are dreptul de a fi tratată cu respect, bună credinţă şi înţelegere.
5.2. Dreptul de a participa la viaţa comunităţii, drept ce conduce la îmbunătăţirea autonomiei individului astfel încât acesta să poată prelua controlul asupra propriei vieţi.
5.3. Dreptul de beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de muncă încheiat de asistentul personal cu primarul comunei Mahmudia.
5.4. Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare.
5.5. Ajutor şi sprijin pentru implicarea sa în viaţa cotidiană.
5.6. Asigurarea unei reţele de servicii sociale, primare, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.

CAPITOLUL VI. OBLIGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

6.1. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică. 
6.2. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta resposabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare. 
6.3. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale. 
Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social. 
6.4. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a colabora cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale. 
6.5. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu profesionistul. 

CAPITOLUL VII. OBLIGAŢIILE SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII
SOCIALE
7.1. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere:
- respectarea prevederilor contractului încheiat cu Serviciul Public Local de Asistenţă Socială.

7.2. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale - persoane cu handicap, asigurate de asistentul personal:
- actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege;
- respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia de expertiză medicală;
- aducerea la cunoştinţa Serviciului Public de Asistenţă Socială a oricărei modificări survenite în situaţia sa socială, economică, familială.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE


8.1. Dată fiind complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale, prezenta Cartă va fi îmbunătăţită periodic.
8.2. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul serviciului, la sediul primăriei, cât şi prin orice alte mijloace de publicitate accesibile persoanelor interesate.
p4-  admin, 26-08-2012   

 

Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2013       
Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat , conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat pentru anul 2013.

 Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2013

p5-  admin, 11-02-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate