ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Formulare >>> Acte necesare

  Acte necesare  

 

Formulare Taxe şi Impozite       >>> Formulare Taxe şi Impozite

p1-  admin, 10-03-2016   

 

Vânzare teren extravilan Legea 17 din 2014    

legislaţie, acte necesare       
Legislaţie vânzare teren extravilan:
 
                 1. Legea 17/2014;
 
 
 
 
Formulare Ordin nr. 719/740/M.57/2333/2014:
 
              1. ANEXA Nr 1A PF cerere pt. afisare oferta vânzare teren PERSOANE FIZICE    
 
              2. ANEXA Nr 1A PJ cerere pt. afisare oferta vânzare teren PERSOANE JURIDICE    
 
              3. ANEXA Nr 1B PF OFERTA vânzare teren PERSOANE FIZICE    
 
              4. ANEXA Nr 1B PJ OFERTA vânzare teren PERSOANE JURIDICE    
 
              5. ANEXA Nr 1C Lista Preemtorilor    
 
              6. ANEXA Nr 1D PF Comunicare de acceptare oferta    
 
              7. ANEXA Nr 1D PJ Comunicare de acceptare oferta    
 
              8. Cerere Aviz MAN PERSOANE FIZICE    
 
              9. Cerere Aviz MAN PERSOANE JURIDICE    
 
 
 >>> oferte, anunţuri publicate (se şterg la 30 de zile după publicare)
 
 
Acte necesare pentru vânzare teren extravilan     (art. 5 alin. 1 din anexa la Ordin):
 
Art. 5. - (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare/cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.
p2-  admin, 20-06-2014   

 

Acte necesare - Formulare    

urbanism: cereri - certificate - declaratii       
     Urbanism
Cerere certificat de urbanism
Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/ desfiintare
Cerere prelungire valabilitate autorizatie de construire/ desfiintare
Cerere prelungire valabilitate certificat de urbanism
Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor
executate in baza autorizatiei de construire
Declatratia valorii reale constructie
Extrase din Legea 50-1991  
Formular pentru instiintarea privind inceperea
executarilor autorizate adresat Consiliului Judetean Tulcea
Formular pentru instiintarea privind finalizarea lucrarilor
autorizate adresat Inspectoratului de stat in constructii
Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor
autorizate adresat Inspectoratului de stat in constructii
Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat Primariei
Panou de identificare a investitiei


p3-  admin, 06-03-2013   

 

Formulare si documente necesare - compartiment asistenta sociala       

Acte cerinte educative speciale

Acte dosar incadrare minor in grad handicap

Acte necesare alocatie de stat

Acte necesare pentru obtinerea unor drepturi de asistenta sociala

Acte necesare tichete gradinita

Adeverinta tip indemnizatie crestere copil

Cerere ajutor de deces

Cerere declaratie tip ajutor pentru incalzirea locuintei

Cerere declaratie tip aloc pentru sustinerea familiei

Cerere declaratie tip pentru venit minim garantat

Cerere indemnizatie crestere copil

Cerere pentru ordin de protectie

Cerere tip alocatie de stat

Cerere tip modificare beneficii sociale

Fisa de evaluare psihoeducationala

Fisa medicala sintetica model nou

Fisa psihologica

Fisa psihopedagogica

HCL 61 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala

HCL 62 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta Socialap4-  admin, 29-01-2019   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate