ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Descriere >>> Relief, Climă, Faună

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Comuna Mahmudia - caracteristici naturale    

Relief       
   Relieful este format dintr-o succesiune de dealuri joase, golaşe, alcătuite din calcar, care iau contact cu Delta Dunării, fiind ultimele prelungiriale Dealurilor Tulcei, din care se detaşează Beştepe (242 m) cu cele cinci cocoaşe ale sale, care domină semeţ regiunile din jur.


p1-  admin, 08-02-2012   


    

Clima       
   Sub raport climatic, în comună se înregistrează o climă temperat-continentală cu veri fierbinţi şi precipitaţii slabe şi ierni nu foarte reci dar cu viscole puternice. Temperatura medie anuală este de 11°C iar cantitatea medie de precipitaţii este de 400 mm/mp anual.


p2-  admin, 08-02-2012   


    

Fauna şi flora       

   Vegetaţie de stepă petrofilă (Stepe vest-pontice de Thymus zygioides - Western Pontic thyme steppes), câteva specii protejate precum Paronychia cephalotes, Koeleria lobata etc. Fauna.Numeroase specii faunistice, în special păsări acvatice sau răpitoare de zi - pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), stârcul roşu (Ardea purpurea), şoimul călător (Falco peregrinus), şerparul (Circaetus gallicus), lăcustarul (Sturnus roseus) etc.


fauna şi flora specifice deltei


p3-  admin, 08-02-2012   

 

Protecţia şi reabilitarea mediului înconjurător    

Mahmudia se confruntă cu probleme de mediu       

   Problemele de mediu cu care comuna Mahmudia se confruntă sunt: - dealuri neimpădurite erodate de apele pluvial - mici bălţi naturale, stufizate - în intravilan în zona estică şi nordică, există mai multe bălţi naturale , unele cu izvoare, altele din pânza freatică, bălţile nu sunt amenajate şi sunt un potenţial de mediu, apa nu se împrospătează peste an - În sud – estul localităţii Mahmudia este un lung versant ce adună apele pluviale cu debit ridicat.

   Evoluţia în timp a impactului antropic

   Exploatarea minieră este principalul factor al evoluţiei în timp a impactului antropic, provocând ,,răni,, prin decopertarea stratului vegetal . Craterele rămase după exploatare sunt lipsite de viaţă o lungă perioadă de timp, cadrul natural este brutalizat şi este necesar un program de măsuri pentru nivelarea terenului şi acoperirea cu pământ vegetal. Extracţia pietrei de var din Caerac şi Hârtop este atestată de Radu Popescu, care aminteşte de existenţa unor mici cariere şi cuptoare de var în această zonă. Calitatea calcarelor de Mahmudia a fost cercetată pentru utilizarea ca material de construcţii (1961) şi, ulterior, ca fondant siderurgic (1962-1967). Problema valorificării calcarelor pentru siderurgie s-a pus odată cu industrializarea zonei maritime a Dunării. In acest sens, s-au realizat prospecţiuni şi foraje care au condus la conturarea primelor rezerve (1965). Conform studiilor tehnico-economice aprobate de HCM 2057/25.08.1967, în anul 1970 s-a trecut la deschiderea, pregătirea şi exploatarea calcarelor si structura Caeracul Mare Est. Exploatarea minieră este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Mahmudia, judetul Tulcea. Sediul administrativ şi cele două cariere se afla la 4-5 km S-V de localitate, iar incinta clasare, în cadrul căreia se obţine produsul finit se situează în apropierea comunei, respectiv în vecinătatea Portului Industrial Mahmudia, situat pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe. 
 Portul Industrial Mahmudia: În imediata apropiere a amplasamentului unităţii nu există zone rezidenţiale, monumente istorice, obiective protejate, etc. care să fie afectate direct de activitatea acesteia. Totuşi, se menţionează că în nordul amplasamentului se află braţul Sf. Gheorghe, acest braţ al Dunării delimitând Rezervaţia Biosferei – Deltei Dunării; de asemenea, amonte de localitatea Mahmudia, la cca. 3 km., se află ruinele fortăreţei romano-bizantine Salsovia (322 d. Hr.). Impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei terestre;Exploatarea calcarului în cariere, amenajările şi dotările aferente sunt influenţe antropice care afectează atât vegetaţia cât şi fauna existente anterior. Flora şi fauna au fost complet îndepărtate în vetrele celor două cariere, în zonele afectate în curs de exploatare, ca urmare a exploziilor primare şi secundare; totodată s-au produs efecte semnificative prin construirea drumurilor de exploatare a construcţiilor administrative şi a celorlalte amenajări aferente. În exteriorul incintelor impactul este redus, singurul element perturbator fiind constituit din praful ce poate stagna perioade lungi de timp pe vegetaţia limitrofă, mai ales în perioada caldă a anului. Fauna este perturbată pe distanţe de câţiva kilometri de zgomotul exploziilor şi mai puţin de vibraţiile datorate acestora, care scad mult în intensitate în afara perimetrului carierelor; în timp, animalele se obişnuiesc cu aceste zgomote.

Bălţi naturale stufizate în Mahmudia


p4-  admin, 08-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate