ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site: Consiliul Local >>> Regulamente

  Componenţa Comisii de Specialitate Regulamente  

 

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Mahmudia    

Anexa Nr.1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia Nr.7 din 04.07.2012       

CAP. 1
Constituirea consiliului local
ART. 1
(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va
avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor
declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin
ordin.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din
numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această
majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va
emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel
puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral
de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând
în acest scop un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din
numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor
care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă
absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat
spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de
serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care
au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va
emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi,
care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului
poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen
de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă
pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele
electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi.
În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de
constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la
rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri
pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor
organiza în condiţiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii
ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice
sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi
candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.
ART. 2
La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost
declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost
finalizată.
ART. 3
(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul
acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2
asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai
preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se
constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar
secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi
asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale
supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de
circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi
care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a
obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una
dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare
a mandatului primarului a fost finalizată.
ART. 4
(1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis,
exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri
locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea
preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către
grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri
cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de
grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul
va fi consemnat în hotărârea nr. 1.
ART. 5
Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un
preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4
alin. (3).
ART. 6
(1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în
timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui
consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi
elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop
se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi
optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii
incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi
examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe
aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare
numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate
stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală
constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Invalidarea mandatului se
va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi
sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului
respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant
pe listă.
ART. 7
(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat
este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se
comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.
ART. 8
(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri
stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei... (oraşului,
judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei,
oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va
da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine
alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din
Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi,
dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna
jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la
dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz
jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi
de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz
se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic,
alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea
mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la
partid a consilierului în cauză.
(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul
membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit.
Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.
7) Calitatea de consilier local, implicit şi cea de viceprimar, din mandatul
precedent, încetează odată cu declararea ca legal constituit a noului Consiliu
Local, potrivit prevederilor alin. (6).
CAP. 2
Organizarea consiliului local
SECŢIUNEA 1
Preşedintele de şedinţă
ART. 9
(1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la
alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al
majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu
poate fi mai mare de 3 luni.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor
consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea
nr. 4.
(4) Hotărârile nr. 1 - 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2
asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au
caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor
acţiuni în justiţie.
ART. 10
(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea
voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor
contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva
adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a
şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de
soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege,
de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.
(3) Încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament, atrage
aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local şi ale comisiei
de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.
(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele
de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către Consiliul Local, prin hotărâre.
(5) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va
transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele
juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate,
inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
(6) La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului
local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
(7) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui
de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă
în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la
ordine.
(8) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
(9) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către
preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care
au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(10) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date
sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se
mai aplică.
(11) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier local continuă să
se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, iar
dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa
nemotivată de la şedinţă.
SECŢIUNEA a 2-a
Alegerea viceprimarului
ART. 11
(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se
face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către
oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se
completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se
folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute
numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate
printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte
să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului , pe care doreşte
să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care
doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii
consilierilor în funcţie.
(6)Numărarea voturilor se face de către comisia de validare, asistată de către
secretarul comunei, iar prezentarea procesului-verbal privind rezultatul votului
pentru alegerea viceprimarului se face în plenul şedinţei Consiliului Local de
către preşedintele comisiei de validare. Acest proces-verbal, în cazul obţinerii de
către un candidat a majorităţii prevăzute la alin. (5), stă la baza hotărârii
Consiliului Local privind alegerea viceprimarului comunei Mahmudia, fără a mai fi
necesară supunerea la vot.
(7) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se
organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa
candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat
ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
ART. 12
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa
numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul
care a obţinut cele mai multe voturi.
ART. 13
(1)) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 8 a consiliului
local.
(2)Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Viceprimarul poate fi schimbat din funcţie prin hotărârea Consiliului Local
adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, la propunerea primarului
sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(3) Viceprimarul este obligat să depună declaraţia de avere la prefect, în
termen de 3 zile de la alegere.
(4) Prevederile legale în vigoare privitoare la declaraţia de avere se aplică în
mod corespunzător.
ART. 14
(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului
consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de
expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul
viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
(2) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de
viceprimar, i se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a
consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică
propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel
puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(4) Hotărârea Consiliului Local privind sanctiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi
b) se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, iar în
cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), cu votul secret al majorităţii
consilierilor locali în funcţie.
(5) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) poate fi făcută
numai dacă se face dovada că viceprimarul, a încălcat Constituţia, celelalte legi
ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau
ale locuitorilor din comună.
(6) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(7) Împotriva sancţiunii prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) persoana în cauză se
poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura
prealabilă nu este obligatorie.
SECŢIUNEA a 3-a
Comisiile de specialitate
ART. 15
(1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de
specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate,
denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se
stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din cadrul
comunei Mahmudia.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
ART. 16
(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor
şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul
aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la
unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele
comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(3^1) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe
ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
ART. 17
(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul
local.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, avându-se în vedere, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte
din 1 - 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă
se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
ART. 18
Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii
consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
ART. 19
(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor
analizate, pe care le prezintă consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin
hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
ART. 20
(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu
celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara
acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce
prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la
activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
ART. 21
(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor
comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar
pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de
comisie sau de către preşedinte.
ART. 22
(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu
cel puţin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se
acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate,
preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de
Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni
statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
ART. 23
Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea
şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde
probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
ART. 24
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme
repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face
în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă
aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza
amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost
aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară,
atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii
administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia
către consilieri, o dată cu ordinea de zi.
ART. 25
Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate
hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare
a acestuia.
ART. 26
(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului
acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi
semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu
excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au
desfăşurat cu uşile închise.
ART. 27
Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de
fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea
proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de
specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
ART. 28
(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi
verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi
tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul
stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.
Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a
activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
ART. 29
(1)Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor
de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei
comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau
consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc
prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.
(2)Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului Local un
raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
SECŢIUNEA a 4-a
Alte dispoziţii
ART. 30
(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele
de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar,
dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop
judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în
faţa consiliului local hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul
prevăzut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
ART. 31
(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al
mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului
judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.
ART. 32
Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul
de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de
vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de
şedinţă.
ART. 33
(1) Secretarul comunei Mahmudia , participă în mod obligatoriu la şedinţele
consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la
şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea
primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a
consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă
preşedintelui de şedinţă;
e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru
adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie
consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma
dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul
consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea şi ştampilarea acestora;
h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să
nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de
şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de
lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea
unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă
este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile
consiliului local pe care le consideră legale;
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi
a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în
desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la
definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi
aparatului propriu al consiliului local.
(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local
privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.
CAP. 3
Funcţionarea consiliului local
SECŢIUNEA 1
Desfăşurarea şedinţelor
ART. 34
(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri,
rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor
unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat
declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se
supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de
şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin massmedia
sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor,
secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se
delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul
comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local.
Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul
unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de
specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
ART. 35
(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi
înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la
cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii
administrativ-teritoriale.
ART. 36
(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt
înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt
a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o
face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă
este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt.
Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în
funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre
aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de
dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere
exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă
va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de
consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui
grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
ART. 37
(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă întro
problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt
vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în
probleme privitoare la regulament.
ART. 38
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate
propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local.
Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate
dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
ART. 39
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la
şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
ART. 40
În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de
şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de
Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de
sancţiuni corespunzătoare.
ART. 41
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole,
consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării
lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se
mai supune votului.
SECŢIUNEA a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotărâri
ART. 42
(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local
aparţine primarului şi consilierilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi
redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop
secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul
propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
ART. 43
(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin
menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor de îndată, cu
indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a
formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului
comunei Mahmudia.
ART. 44
(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor
de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului.
Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre
analiză se face de către primar împreună cu secretarul.
(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a
raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de
specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate
renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
ART. 45
(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a
consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz,
respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea
proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va
dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel
mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
ART. 46
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de
specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al
consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului
în prima şedinţă ordinară a acestuia.
SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de vot
ART. 47
(1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce
modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament
se stabileşte o anumită modalitate.
ART. 48
(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele
explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul unităţii
administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în
ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru"
sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
ART. 49
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără
putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă,
cuvintele "da" sau "nu".
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau
în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a
consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
ART. 50
(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor
prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".
(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele
amână votarea până la întrunirea acestuia.
ART. 51
Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze
expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
ART. 52
Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în
dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.
CAP. 4
Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
ART. 53
(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul
propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la
următoarea şedinţă a consiliului.
ART. 54
Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu
un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la
următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării
autorului interpelării.
ART. 55
(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar
compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la
termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
ART. 56
(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local.
Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.
CAP. 5
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier
ART. 57
După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier,
precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.
ART. 58
(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de
specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5% din
indemnizatia lunara a primarului .
(2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata
cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea
mandatului.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia,
potrivit alin. (3), este de o şedinţă de Consiliu Local.
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (1) şi (3) se
efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local .
ART. 59
Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării
mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data
producerii acestora.
ART. 60
(1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de
specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea
consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.
ART. 61
Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi
sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.
ART. 62
Consilierul local poate demisiona anunţând în scris consiliul. Soluţionarea
cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor
Statutului aleşilor locali.
CAP. 6
Aparatul permanent al consiliului local
ART. 63
(1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru
soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu
activitate permanentă , pe care va fi încadrat, prin hotărâre, persoane care au
studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
(2) Funcţia pe care va fi încadrata persoana prevăzute la alin. (1) se stabileste
prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe
bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se
stabileşte de consiliul local.
ART. 64
Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 63 se face potrivit anexei nr. II la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată
prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile
aferente se suportă din bugetul local.
ART. 65
(1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face
de persoanele angajate, potrivit art. 63 dacă acestea au pregătirea profesională
corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu
poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de
preşedintele de şedinţă.
ART. 66
(1) Posturile prevăzute la art. 63 nu se includ în numărul maxim de posturi
rezultat din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Personalului angajat potrivit art. 63 nu i se aplică prevederile Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta
urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
(3) Persoana încadrata pe postul create potrivit art. 63 îşi desfăşoară
activitatea sub coordonarea secretarului comunei Mahmudia şi colaborează cu
acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi
informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de
şedinţă şi a oricăror alte materiale.
CAP. 7
Dispoziţii finale
ART. 67
(1) Consilierii locali, inclusiv viceprimarul, răspund, în condiţiile legii,
administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea
atribuţiilor ce le revin.
(2) Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în
exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului Local şi
pentru hotărârile pe care le-au votat.
(3) În procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local va fi consemnat rezultatul
votului, iar, la cererea consilierului local, se va menţiona în mod expres votul
acestuia.
ART. 68
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA 1
la regulamentul-cadru
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAHMUDIA
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, ........., în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local
al Comunei Mahmudia
Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al
Comunei Mahmudia, în şedinţa de constituire din data de ......... a examinat, în
conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii
consilierilor. Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale
şi că nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să
propună validarea tuturor/unui
număr de ......... consilieri, conform tabelului anexat.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte, Secretar,
Membrii,
ANEXA 2
la regulament

DOMENIILE DE ACTIVITATE
în care se pot organiza comisii de specialitate
1. Agricultură
2. Activităţi economico-financiare
3. Activităţi social-culturale, culte
4. Învăţământ, sănătate şi familie
5. Amenajarea teritoriului şi urbanism
6. Muncă şi protecţie socială
7. Protecţie copii, tineret şi sport
8. Protecţie mediu şi turism
9. Juridică şi de disciplină
10. Validare

NOTĂ:
În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se
organizeze comisii de specialitate şi în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă
în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.


p1-  admin, 10-08-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate