ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA
 
Str.geolog Vasile Bacalu Nr.19 Cod.postal827130; tel: 0240/545543; fax: 0240/545390; e-mail: primaria@mahmudia.ro       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei MAHMUDIA, dl SERPESCU ION


SERPESCU ION, 62 de ani


Profesia de baza: administrator
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceu Particular CONCORD TECUCI)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Alegeri Prezidențiale 2019. Primul tur: 10 noiembrie iar al doilea tur: 24 noiembrie

>>> stabilirea locurilor pentru afişajul electoral
Lista funcţiilor, salariilor de baza, sporurilor din cadrul U.A.T. Mahmudia, judeţul Tulcea, stabilite conform Legii-cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului plâtit din fonduri publice
- martie 2019
- octombrie 2018
- martie 2018
- noiembrie 2017
- septembrie 2017

Publicate recent
:

Anunţuri angajare

  •  - Formular de înscriere la concurs - Anexa 3;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 17-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 22-01-2019 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 25-01-2016 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 05-06-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 31-01-2020 - Indicatori (Venituri ?i Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 17-04-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 29-01-2019 - Plăţi restante;    

Mai sunt necesare încă opt proiecte       
   Gradul de îndatorare al Primăriei este zero, neavând deschise linii de creditare. În 2010 contul de execuţie al bugetului local arăta venituri totale de 4.274.532 lei, din care venituri proprii de 1.872.077 lei. În 2011 prevederile bugetare definitive evidenţiau venituri de 4.078.070 lei, şi cheltuielile bugetare definitive in valoare de 4.096.070 lei. Cheltuielile pentru asistenta sociale/ ajutoare sociale sunt de 109.000 mii lei.
    Piedicile pe care le întâmpină Primăria în realizarea proiectelor sunt lipsa banilor de la bugetul local, lipsa consultanţei de specialitate, lipsa consultanţei pe finanţări nerambursabile, lipsa consultanţei tehnice - proiectanţi, topometrişti, arhitecţi, etc, lipsa personalului intern care să coordoneze proiectele de realizare de studii de fezabilitate.

    Estimăm că pentru dezvoltarea comunităţii mai sunt necesare încă opt proiecte, pe diferite teme, dintre care două pot fi finanţate din fonduri structurale. În prezent sunt finalizate patru studii de fezabilitate pentru tot atâtea proiecte.
   Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile e demonstrată, la nivelul localității Mahmudia, de faptul că, în ultimii ani, Primăria a derulat următoarele proiecte:

    -Alimentare apă, proiect în valoare de 2.400.000 lei, prin programul SAPARD;
    -Modernizare drumuri, proiect în valoare de 700.000 lei, prin PDR;
    -Construcţia unei şcoli, proiect în valoare de 300.000 Lei , finanţată de Banca Mondială;
    -Realizarea sistemului de canalizare proiect în valoare de 2.800.000 Lei, în derulare.
    -Reabilitare grădiniţa şi şcoală;
    -Construcţie dispensar uman comunal;
    -Reabilitarea Centrului de Zi Mahmudia;
    -Centru de Consultanţă Rurală în parteneriat cu Asociaţia pentru dezvoltarea societăţii civile în mediul rural Mahmudia;
p1-  admin, 07-07-2012   


    

Principalele atribuţii ale primarului în baza legii 215/2001       
   Art. 68 - 1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

   a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;

   b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliul local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
   c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
  d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
   f) exercita functia de ordonator principal de credite;
   g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
  h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
   i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
   j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
   k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
   l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
   m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
   n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
   o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
   p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
  q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
   r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
   s) conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
   ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila;
   t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
   ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
   u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului, propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local;
   v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului;
   x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
   y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

   (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

   Art. 69 - (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

   2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

   Art. 70 - (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x), si y).

   (2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

   (3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(1) lit. a) f), h), i), k), l) si t), nu pot fi delegate.

   Art. 71 - (1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.p2-  admin, 08-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Mahmudia - Toate drepturile rezervate